Page 1 of 1

แก้ code ปุ่มรับรหัสส่วนลด

Posted: 11/11/2018 10:16 am
by Kritsana Leesakul
ถ้าจะแก้ code ปุ่มเปิดใช้งานเป็นปุ่มรับส่วนลดต้องเขาไปแก้ไขจากตรงไหนคะ