ขอถามเรื่อง modrewrite

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
Royter
PHP Jr. Member
PHP Jr. Member
Posts: 19
Joined: 01/01/1970 7:00 am
Location: http://www.kzshare.com
Contact:

ขอถามเรื่อง modrewrite

Post by Royter »

ผมได้ลองทำแบบนี้ครับ

RewriteRule ^tags/(.*)/ index.php?titletag=$1

จากการเขียนแบบนี้มันก็ทำการ redirect มายังหน้า index ได้ตามปรกติ เพียงแต่มันจะมีปัญหากับ css เนื่องจาก css ยังมองคำสั่งที่เขียนเช่น

background:url(image/menu_floor2.gif) no-repeat;

จะมองเป็น tags/xxxx/image/menu_floor2.gif

ทำให้รูปใน css ไม่ขึ้น ซึ่งแก้ปัญหาชั่วคราวได้คือ ใส่ path เต็มไว้ที่ css แต่การกระทำเช่นนี้ทำให้เกิดความล่าช้าในการเขียน เนื่องจาก appserve ต้องโหลดข้อมูลจาก เซริฟเวอร์จริง

พอผมลองเปลี่ยน RewriteRule ^tags/(.*)/ http://www.kzshare.com/index.php?titletag=$1

มันก็สามารถใช้งานได้ตรงกับความต้องการ แต่ว่า url มันดันเปลี่ยนเป็น http://www.kzshare.com/index.php?titletag=xxxxx ซึ่งผมอยากให้มัน เป็น http://www.kzshare.com/tags/xxxxx/

ไม่ทราบว่าควรจะทำยังไงดีครับ ถึงจะให้ css อ่านไฟล์ได้ถูกต้อง
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 25967
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: ขอถามเรื่อง modrewrite

Post by mindphp »

สร้าง css ใหม่ สำหรับ page ที่ถูก rewrite แล้ว ใช้แทน css อันเดิม (กำหนด path ที่ถูกต้องใหม่)
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
dogdoy
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 7
Joined: 23/11/2008 11:55 am

Re: ขอถามเรื่อง modrewrite

Post by dogdoy »

ที่ folder /images ลองสร้างไฟล์ .htaccess แล้วใส่ไปว่า

Code: Select all

RewriteEngine off
หรือว่าทุกๆ folder ที่ไม่ต้องการให้มีการทำ rewrite URL อะครับ

ผมใช้วิธีนี้อยู่ไม่รู้จะช่วยได้ไหม :)
samyuranun
PHP Jr. Member
PHP Jr. Member
Posts: 18
Joined: 01/01/1970 7:00 am

Re: ขอถามเรื่อง modrewrite

Post by samyuranun »

Regular Expressions Tutorial
I have searched the web far and near for a good tutorial on PHP Regular Expressions
and I have come up with a multitude of sites. However, I needed just a little bit of
information from each of the sites and I ended up trying to move between 10 different
webpages to get the information I needed at a particular time. This tutorial is a
collation of all those bits of information. Some of this is my work, but it is mostly
good collection of other tutorials available out there. In order to give authors credit
for their work, I have included ALL the links of those pages and if anyone feels like
this is an outrage, let me know and I will take down the relevant information.
So here goes...
Basic Syntax of Regular Expressions (as from PHPBuilder.com)
First of all, let's take a look at two special symbols: '^' and '$'. What they do is indicate the
start and the end of a string, respectively, like this:

"^The": matches any string that starts with "The";
"of despair$": matches a string that ends in the substring "of despair";
"^abc$": a string that starts and ends with "abc" -- that could only be "abc" itself!
"notice": a string that has the text "notice" in it.
You can see that if you don't use either of the two characters we mentioned, as in the last example,
you're saying that the pattern may occur anywhere inside the string -- you're not "hooking" it to any of the edges.

There are also the symbols '*', '+', and '?', which denote the number of times a character or a sequence of
characters may occur. What they mean is: "zero or more", "one or more", and "zero or one." Here are some examples:
"ab*": matches a string that has an a followed by zero or more b's ("a", "ab", "abbb", etc.);
"ab+": same, but there's at least one b ("ab", "abbb", etc.);
"ab?": there might be a b or not;
"a?b+$": a possible a followed by one or more b's ending a string.
You can also use bounds, which come inside braces and indicate ranges in the number of occurences:

"ab{2}": matches a string that has an a followed by exactly two b's ("abb");
"ab{2,}": there are at least two b's ("abb", "abbbb", etc.);
"ab{3,5}": from three to five b's ("abbb", "abbbb", or "abbbbb").
Note that you must always specify the first number of a range (i.e, "{0,2}", not "{,2}"). Also, as you might
have noticed, the symbols '*', '+', and '?' have the same effect as using the bounds "{0,}", "{1,}", and "{0,1}",
respectively.

Now, to quantify a sequence of characters, put them inside parentheses:

"a(bc)*": matches a string that has an a followed by zero or more copies of the sequence "bc";
"a(bc){1,5}": one through five copies of "bc."
There's also the '|' symbol, which works as an OR operator:

"hi|hello": matches a string that has either "hi" or "hello" in it;
"(b|cd)ef": a string that has either "bef" or "cdef";
"(a|b)*c": a string that has a sequence of alternating a's and b's ending in a c;
A period ('.') stands for any single character:

"a.[0-9]": matches a string that has an a followed by one character and a digit;
"^.{3}$": a string with exactly 3 characters.
Bracket expressions specify which characters are allowed in a single position of a string:

"[ab]": matches a string that has either an a or a b (that's the same as "a|b");
"[a-d]": a string that has lowercase letters 'a' through 'd' (that's equal to "a|b|c|d" and even "[abcd]");
"^[a-zA-Z]": a string that starts with a letter;
"[0-9]%": a string that has a single digit before a percent sign;
",[a-zA-Z0-9]$": a string that ends in a comma followed by an alphanumeric character.
You can also list which characters you DON'T want -- just use a '^' as the first symbol in a bracket expression
(i.e., "%[^a-zA-Z]%" matches a string with a character that is not a letter between two percent signs).

In order to be taken literally, you must escape the characters "^.[$()|*+?{\" with a backslash ('\'), as
they have special meaning. On top of that, you must escape the backslash character itself in PHP3 strings, so,
for instance, the regular expression "($|¥)[0-9]+" would have the function call: ereg("(\$|¥)[0-9]+", $str)
(what string does that validate?)

Example 1. Examples of valid patterns

* /<\/\w+>/

* |(\d{3})-\d+|Sm

* /^(?i)php[34]/

* {^\s+(\s+)?$}

Example 2. Examples of invalid patterns

* /href='(.*)' - missing ending delimiter

* /\w+\s*\w+/J - unknown modifier 'J'

* 1-\d3-\d3-\d4| - missing starting delimiterSome useful PHP Keywords and their use (php.net man pages)


preg_split

(PHP 3>= 3.0.9, PHP 4 )
preg_split -- Split string by a regular expression
Description
array preg_split ( string pattern, string subject [, int limit [, int flags]])

Returns an array containing substrings of subject split along boundaries matched by pattern.

If limit is specified, then only substrings up to limit are returned, and if limit is -1, it
actually means "no limit", which is useful for specifying the flags.

flags can be any combination of the following flags (combined with bitwise | operator):

PREG_SPLIT_NO_EMPTY
If this flag is set, only non-empty pieces will be returned by preg_split().

PREG_SPLIT_DELIM_CAPTURE
If this flag is set, parenthesized expression in the delimiter pattern will be captured and
returned as well. This flag was added for 4.0.5.

PREG_SPLIT_OFFSET_CAPTURE
If this flag is set, for every occuring match the appendant string offset will also be
returned. Note that this changes the return value in an array where every element is an
array consisting of the matched string at offset 0 and it's string offset into subject
at offset 1. This flag is available since PHP 4.3.0 .

Example 1. preg_split() example : Get the parts of a search string

<?php
// split the phrase by any number of commas or space characters,
// which include " ", \r, \t, \n and \f
$keywords = preg_split ("/[\s,]+/", "hypertext language, programming");
?>

Example 2. Splitting a string into component characters
<?php
$str = 'string';
$chars = preg_split('//', $str, -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY);
print_r($chars);
?>

Example 3. Splitting a string into matches and their offsets

<?php
$str = 'hypertext language programming';
$chars = preg_split('/ /', $str, -1, PREG_SPLIT_OFFSET_CAPTURE);
print_r($chars);
?>

will yield:

Array
(
[0] => Array
(
[0] => hypertext
[1] => 0
)

[1] => Array
(
[0] => language
[1] => 10
)

[2] => Array
(
[0] => programming
[1] => 19
)

)

Note: Parameter flags was added in PHP 4 Beta 3.


preg_match

(PHP 3>= 3.0.9, PHP 4 )
preg_match -- Perform a regular expression match
Description
int preg_match ( string pattern, string subject [, array matches [, int flags]])

Searches subject for a match to the regular expression given in pattern.

If matches is provided, then it is filled with the results of search. $matches[0] will
contain the text that matched the full pattern, $matches[1] will have the text that matched
the first captured parenthesized subpattern, and so on.

flags can be the following flag:

PREG_OFFSET_CAPTURE
If this flag is set, for every occuring match the appendant string offset will also
be returned. Note that this changes the return value in an array where every element
is an array consisting of the matched string at offset 0 and it's string offset into
subject at offset 1. This flag is available since PHP 4.3.0 .

The flags parameter is available since PHP 4.3.0 .

preg_match() returns the number of times pattern matches. That will be either 0 times
(no match) or 1 time because preg_match() will stop searching after the first match.
preg_match_all() on the contrary will continue until it reaches the end of subject.
preg_match() returns FALSE if an error occured.

Tip: Do not use preg_match() if you only want to check if one string is contained
in another string. Use strpos() or strstr() instead as they will be faster.

Example 1. Find the string of text "php"

<?php
// The "i" after the pattern delimiter indicates a case-insensitive search
if (preg_match ("/php/i", "PHP is the web scripting language of choice.")) {
print "A match was found.";
} else {
print "A match was not found.";
}
?>

<strong>Example 2.</strong> Find the word "web"

<?php
/* The \b in the pattern indicates a word boundary, so only the distinct
* word "web" is matched, and not a word partial like "webbing" or "cobweb" */
if (preg_match ("/\bweb\b/i", "PHP is the web scripting language of choice.")) {
print "A match was found.";
} else {
print "A match was not found.";
}

if (preg_match ("/\bweb\b/i", "PHP is the website scripting language of choice.")) {
print "A match was found.";
} else {
print "A match was not found.";
}
?>

<strong>Example 3.</strong> Getting the domain name out of a URL

<?php
// get host name from URL
preg_match("/^(http:\/\/)?([^\/]+)/i",
"http://www.php.net/index.html", $matches);
$host = $matches[2];

// get last two segments of host name
preg_match("/[^\.\/]+\.[^\.\/]+$/", $host, $matches);
echo "domain name is: {$matches[0]}\n";
?>

This example will produce:

domain name is: php.net

Perl Style Delimiters (as from crazygrrl.com)


When using Perl-style matching, the pattern also has to be enclosed by special delimiters.
The default is the forward slash, though you can use others. For example:
/colou?r/Usually you'll want to stick with the default, but if you need to use the
forward slash a lot in the actual pattern (especially if you're dealing with
pathnames) you might want to use something else: !/root/home/random!To make a match case-insensitive, all you need to do is append the option
i to the pattern: /colou?r/iPerl-style functions support these extra metacharacters (this is not a full
list):\b A word boundary, the spot between word (\w) and non-word (\W) characters.
\B A non-word boundary.
\d A single digit character.
\D A single non-digit character.
\n The newline character. (ASCII 10)
\r The carriage return character. (ASCII 13)
\s A single whitespace character.
\S A single non-whitespace character.
\t The tab character. (ASCII 9)
\w A single word character - alphanumeric and underscore.
\W A single non-word character. Example: /\bhomer\b/Have a donut, Homer no match
A tale of homeric proportions! no match
Do you think he can hit a homer? match Corresponding to ereg() is preg_match(). Syntax: preg_match(pattern (string), target (string), optional_array);Example: $pattern = "/\b(do(ugh)?nut)\b.*\b(Homer|Fred)\b/i";$target = "Have a donut, Homer.";if (preg_match($pattern, $target, $matches)) { print("<P>Match: $reg[0]</P>");
print("<P>Pastry: $reg[1]</P>");
print("<P>Variant: $reg[2]</P>");
print("<P>Name: $reg[3]</P>");
}else {
print("No match.");
}Results: Match: donut, HomerPastry: donutVariant: [blank because there was no "ugh"]Name: Homer If you use the $target "Doughnut, Frederick?" there will be no match,
since there has to be a word boundary after Fred.but "Doughnut, fred?" will match since we've specified it to be
case-insensitive.
Contributed code which is applicable (and very useful!)
mkr at binarywerks dot dk
A (AFAIK) correct implementation of Ipv4 validation, this one supports optional ranges
(CIDR notation) and it validates numbers from 0-255 only in the address part, and 1-32
only after the /

<?

function valid_ipv4($ip_addr)
{
$num="([0-9]|1?\d\d|2[0-4]\d|25[0-5])";
$range="([1-9]|1\d|2\d|3[0-2])";

if(preg_match("/^$num\.$num\.$num\.$num(\/$range)?$/",$ip_addr))
{
return 1;
}

return 0;
}

$ip_array[] = "127.0.0.1";
$ip_array[] = "127.0.0.256";
$ip_array[] = "127.0.0.1/36";
$ip_array[] = "127.0.0.1/1";

foreach ($ip_array as $ip_addr)
{
if(valid_ipv4($ip_addr))
{
echo "$ip_addr is valid<BR>\n";
}
else
{
echo "$ip_addr is NOT valid<BR>\n";
}
}

?>

plenque at hotmail dot com
I wrote a function that checks if a given regular expression is valid. I think some of
you might find it useful. It changes the error_handler and restores it, I didn't find
any other way to do it.

Function IsRegExp ($sREGEXP)
{
$sPREVIOUSHANDLER = Set_Error_Handler ("TrapError");
Preg_Match ($sREGEXP, "");
Restore_Error_Handler ($sPREVIOUSHANDLER);
Return !TrapError ();
}

Function TrapError ()
{
Static $iERRORES;

If (!Func_Num_Args ())
{
$iRETORNO = $iERRORES;
$iERRORES = 0;
Return $iRETORNO;
}
Else
{
$iERRORES++;
}
}


PHP Get_title tag code which uses simple regex and nice php string functions
(As from Zend PHP)

<?php
function get_title_tag($chaine){
$fp = fopen ($chaine, 'r');
while (! feof ($fp)){
$contenu .= fgets ($fp, 1024);
if (stristr($contenu, '<\title>' )){
break;
}
}
if (eregi("", $contenu, $out)) {
return $out[1];
}
else{
return false;
}
}
?>

My Own 'Visitor Trac' code which uses regex XML parsing methods

<?php
$referer = $_SERVER['HTTP_REFERER'];
$filename = $_SERVER[REMOTE_ADDR] . '.txt';
//print_r($_SERVER);
if (file_exists($filename)){
$lastvisit = filectime($filename);
$currentdate = date('U');
$difference = round(($currentdate - $lastvisit)/84600);
if ($difference > 7) {
unlink($filename);
$fp = fopen($filename, "a");
}
else $fp = fopen($filename, "a");
}
else $fp = fopen($filename, "a");
if (!$_SERVER['HTTP_REFERER']) $url_test = 'http://dinki.mine.nu/weblog/';
else $url_test = $_SERVER['HTTP_REFERER'];
$new_title = return_title ($url_test);
//print $new_title;
$new_name = stripslashes("<beg>$new_title\n");
$new_URL = stripslashes("<beg>$referer\n");
fwrite($fp,$new_URL);
fwrite($fp,$new_name);
fclose($fp);

$fp = fopen($filename, "r");
$file = implode('', file ($filename));
$foo = preg_split("/<beg>/",$file);
$number = count($foo);
//print $number;
if ($number > 11) {
fclose($fp);
$fp = fopen($filename, "w");
$count = $number - 10;
while ($count < $number) {
$print1 = $foo[$count];
$print2 = $foo[$count+1];
print " <img src = arrow.gif> ";
print "<a href=$print1>$print2</a>"; //print $count;
$count += 2;
$new_name = stripslashes("<beg>$print2");
$new_URL = stripslashes("<beg>$print1");
fwrite($fp,$new_URL);
fwrite($fp,$new_name);
}
fclose($fp);
}
//print_r($foo);
else {
$count = 1;
while ($count <= $number) {
$print1 = $foo[$count];
$print2 = $foo[$count+1];
print " <img src = arrow.gif> ";
print "<a href=$print1>$print2</a>"; //print $count;
$count += 2;
}
fclose($fp);
}

function return_title($url) {
print $filename." ".$difference;
$array = file ($url);
for ($i = 0; $i < count($array); $i++)
{
if (preg_match("/<title>(.*)<\/title>/i",$array[$i], $tag_contents)) {
$title = $tag_contents[1];
$title = strip_tags($title);
}
}
return $title;
}

?>
User avatar
Royter
PHP Jr. Member
PHP Jr. Member
Posts: 19
Joined: 01/01/1970 7:00 am
Location: http://www.kzshare.com
Contact:

Re: ขอถามเรื่อง modrewrite

Post by Royter »

ที่ folder /images ลองสร้างไฟล์ .htaccess แล้วใส่ไปว่า

โค้ด:
RewriteEngine off


หรือว่าทุกๆ folder ที่ไม่ต้องการให้มีการทำ rewrite URL อะครับ

ผมใช้วิธีนี้อยู่ไม่รู้จะช่วยได้ไหม
อันนี้ผมคงต้องย้าย css ไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์เฉพาะที่ก่อนละมั้งครับ เดี๋ยวยังไงจะลองดูแล้วมารายงานผลครับ
dogdoy
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 7
Joined: 23/11/2008 11:55 am

Re: ขอถามเรื่อง modrewrite

Post by dogdoy »

ผมลองอ่านคำถามใหม่อีกรอบ ผมว่าผมเข้าใจผิดไปครับ

ไม่รู้ว่าแก้แบบนี้ได้ไหม

เปลี่ยนจาก

Code: Select all

background:url(image/menu_floor2.gif) no-repeat;
เป็น

Code: Select all

background:url(/image/menu_floor2.gif) no-repeat;
คือให้มันเรียกไปที่ root ของ address เลยน่ะครับ
Post Reply
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 18 guests