ตัวอย่างการเขียนโปรแกรม บันทึก ลบ แก้ไข แสดงข้อมูล ค้นหา ข้อมูล จาก MySQL PHP

หมวดสำหรับแบ่งบันความ รู้ต่างๆ จะมีหมวดย่อยๆ ในหมวดนี้ เช่น php, SQL, XML, CSS

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
modtanoy_pen
PHP Hero Member
PHP Hero Member
Posts: 116
Joined: 19/10/2012 4:27 pm

ตัวอย่างการเขียนโปรแกรม บันทึก ลบ แก้ไข แสดงข้อมูล ค้นหา ข้อมูล จาก MySQL PHP

Post by modtanoy_pen »

ตัวอย่างการเขียนโปรแกรม บันทึก ลบ แก้ไข แสดงข้อมูล ค้นหา ข้อมูล จากฐานข้อมูล MySQL ด้วย PHP
สำหรับคนที่ยังไม่เคยเขียนโปรแกรมมาก่อน แนะนำให้ศึกษาจากบทเรียน เหล่านี้ก่อน สอน PHP พื้นฐาน โดยใช้เวลาเรียนรู้ ประมาณ 1 อาทิตย์
หรือ ถามชอบแบบดู VDO แนะนำที่นี่ เลือกศึกษาได้ตามถนัดและความชอบ ได้เลย


การ INSERT ข้อมูลลงฐานข้อมูลโดยรับค่าจากฟอร์ม
ขั้นตอนแรกสร้างฟอร์มรับค่าขึ้นมา 1 ฟอร์ม (from.php)

Code: Select all

<?php 
session_start ();
if (isset($_SESSION['post'])){
    $post=$_SESSION['post'];
}else{
    $post=array();
}
if (isset($_SESSION['error'])){
    $error=$_SESSION['error'];
}else{
    $error=array();
}

?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>กรอกข้อมูลสำหรับการติดต่อ</title>
<style type="text/css">
.style1 {color: #FF0000}
.style10 {color: #FF6666}
.style11 {font-size: 24px}
.style12 {color: #FF6666; font-weight: bold; }
</style>
</head>

<body>
<form id="form1" name="form1" method="post" action="insert.php">
  <p><strong><span class="style10">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="style11">กรอกข้อมูลสำหรับการติดต่อ</span></span></strong></p>
  <table width="100%" border="1" align="center" bgcolor="#FFCCCC">
    <tr>
      <td width="24%">
        <div align="right">
      ชื่อร้าน/สวน :</div></td>
      <td width="76%"><input type="text" name="nameth" id="nameth" value="<?php echo isset($post['nameth']) ? $post['nameth'] : '';?>" /></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><div align="right">ชื่อร้าน/สวน (ภาษาอังกฤษ) :</div></td>
      <td><input type="text" name="nameeg" id="nameeg" value="<?php echo isset ($post['nameeg'])? $post['nameeg'] : '';?>"/>
        <span class="style1">*<?php echo isset ($error['nameeg'])? $error['nameeg'] : '';?></span></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><div align="right">รายละเอียดเกี่ยวกับร้านหรือสวน :</div></td>
      <td><textarea name="detail" id="detail" cols="45" rows="5"><?php echo isset ($post['detail'])? $post['detail'] : '';?></textarea> 
        <span class="style1">*<?php echo isset ($error['detail'])? $error['detail'] : '';?></span></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><div align="right">ที่อยู่ :</div></td>
      <td><textarea name="address" id="address" cols="45" rows="5"><?php echo isset ($post['address'])? $post['address'] : '';?></textarea>
        <span class="style1">*<?php echo isset ($error['address'])? $error['address'] : '';?></span></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><div align="right">จังหวัด :</div></td>
      <td><label>
        <input type="text" name="province" id="province" value="<?php echo isset ($post['province'])? $post['province'] : '';?>"/>
        <span class="style1">*<?php echo isset ($error['province'])? $error['province'] : '';?></span></label></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><div align="right">โทรศัพท์ :</div></td>
      <td><input type="text" name="tel1" id="tel1" value="<?php echo isset ($post['tel1'])? $post['tel1'] : '';?>" /> 
        <span class="style1">*<?php echo isset ($error['tel1'])? $error['tel1'] : '';?></span></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><div align="right">Fax :</div></td>
      <td><input type="text" name="fax" id="fax" value="<?php echo isset ($post['fax'])? $post['fax'] : '';?>" /></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><div align="right">Website http://</div></td>
      <td><input type="text" name="webs" id="webs" value="<?php echo isset ($post['webs'])? $post['webs'] : '';?>" />Ex. www.yourweb.com </td>
    </tr>
    <tr>
      <td class="style12">ข้อมูลติดต่อ</td>
      <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
      <td><div align="right">ชื่อ-สกุล :</div></td>
      <td><input type="text" name="name" id="name" value="<?php echo isset ($post['name'])? $post['name'] : '';?>" />
        <span class="style1">*<?php echo isset ($error['name'])? $error['name'] : '';?></span></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><div align="right">เพศ :</div></td>
      <td><input name="gender" type="radio" id="radio" value="ชาย" checked="checked" <?php isset($post['gender'])? "checked" :'';
       ?> />
        ชาย 
        <input type="radio" name="gender" id="radio2" value="หญิง" <?php isset($post['gender'])? "checked" :'';
       ?> />
        หญิง</td>
    </tr>
    <tr>
      <td><div align="right">E-mail :</div></td>
      <td><input type="text" name="email" id="email" value="<?php echo isset ($post['email'])? $post['email'] : '';?>" /></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><div align="right">เบอร์โทรศัพท์ (เบอร์ภายใน) :</div></td>
      <td><input type="text" name="tel2" id="tel2" value="<?php echo isset ($post['tel2'])? $post['tel2'] : '';?>" />
        <span class="style1">*<?php echo isset ($error['tel2'])? $error['tel2'] : '';?></span></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><div align="right">เบอร์มือถือ :</div></td>
      <td><input type="text" name="mobile" id="mobile" value="<?php echo isset ($post['mobile'])? $post['mobile'] : '';?>" /></td>
    </tr>
    <tr>
      <td colspan="2"><div align="center">
        <input type="submit" name="button" id="button" value="ตกลง" />
        <input type="reset" name="button2" id="button2" value="ยกเลิก" />
      </div></td>
    </tr>
  </table>
</form>
</body>
</html>
ขั้นตอนที่สองสร้างไฟล์การเชื่อม DATABASE SERVER และฐานข้อมูล (connect.php)

Code: Select all

<?php 
$host ="localhost";//ชื่อโฮส
$user ="root";//ชื่อผู้ใช้
$pass ="";//รหัสผ่าน
$db ="pen";//ชื่อฐานข้อมูลที่เราสร้างไว้
mysql_connect ($host,$user,$pass) or die ("ติดต่อเครื่อง Database Server ไม่สำเร็จ");//ติดต่อ Database Server
mysql_select_db($db) or die ("ติดต่อฐานข้อมูลไม่สำเร็จ");//ติอต่อฐานข้อมูล
mysql_query("SET NAMES utf8")//ตั้งค่าภาษา
?>
ขั้นตอนที่สามสร้างไฟล์เพื่อบันทึกข้อมูล (insert.php)

Code: Select all

<?php 
session_start() ;
$_SESSION['post']=$_POST;
$_SESSION['error']="";
$nameth=$_POST['nameth'];//ตั้งค่าตัวแปล
$nameeg=$_POST['nameeg'];
$detail=$_POST['detail'];
$address=$_POST['address'];
$province=$_POST['province'];
$tel1=$_POST['tel1'];
$fax=$_POST['fax'];
$webs=$_POST['webs'];
$name=$_POST['name'];
$gender=$_POST['gender'];
$email=$_POST['email'];
$tel2=$_POST['tel2'];
$mobile=$_POST['mobile'];
require_once("connect.php");
if (trim ($nameeg==""))//ตรวจสอบฟิลด์ที่ไม่ได้กรอกกรอกข้อมูล
{
    $_SESSION['error']['nameeg']='กรุณากรอกชื่อภาษาอังกฤษให้ถูกต้องเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูล';
} if(trim ($detail=="")){
    $_SESSION['error']['detail']='กรุณากรอกรายละเอียดเกี่ยวกับร้าน/สวน';
} if(trim ($address=="")){
    $_SESSION['error']['address']='กรุณากรอกที่อยู่';
} if(trim ($province=="")){
    $_SESSION['error']['province']='กรุณากรอกจังหวัด';
} if(trim ($tel1=="")){
    $_SESSION['error']['tel1']='กรุณากรอกเบอร์โทร';
} if(trim ($name=="")){
    $_SESSION['error']['name']='กรุณากรอกชื่อ';
} if(trim ($tel2=="")){
    $_SESSION['error']['tel2']='กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ภายใน';
    echo "<script> window.history.go(-1);</script>\n";
    exit();
}else{
    $sql="INSERT INTO test (Id,nameth,nameeg,detail,address,province,tel1,fax,webs,name,gender,email,tel2,mobile)VALUES ('','$nameth','$nameeg','$detail','$address','$province','$tel1','$fax','$webs','$name','$gender','$email','$tel2','$mobile')";//คำสั่งเพิ่มข้อมูล
    $sql_query=mysql_query($sql);
 if($sql_query) {
        echo "<script type='text/javascript'>alert('บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว')</script>";
        echo "<meta http-equiv ='refresh'content='0;URL=show.php'>";
        $_SESSION['post']="";
    }else{
        echo "<script type='text/javascript'>alert('เกิดข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล');window.history.go(-1);</script>" ;
    }
}
mysql_close();

?>
Last edited by modtanoy_pen on 23/11/2012 1:59 pm, edited 3 times in total.
User avatar
modtanoy_pen
PHP Hero Member
PHP Hero Member
Posts: 116
Joined: 19/10/2012 4:27 pm

Re: การบันทึก ลบ แก้ไข แสดงข้อมูล ในMy SQL ด้วย PHP

Post by modtanoy_pen »

การแสดงข้อมูลแบบแบ่งหน้า (show.php)

Code: Select all

<?php require_once("connect.php");//เรียกใช้ไฟล์การเชื่อมต่อDATABASE SERVERและฐานข้อมูล
$limit=5;//กำหนดข้อมูลที่จะแสดงในหนึ่งหน้า
if (isset($_GET['page'])){
    $page = $_GET['page'];
} else {
    $page = 0;
}
$sql = "SELECT COUNT(*) AS num_rows FROM test";//เรียกข้อมูลจากฐานข้อมูลมาใช้งานและนับข้อมูลในฐานข้อมูล
$re = mysql_query($sql);
$num_rows = mysql_result($re ,0, 'num_rows');
$sum_page = ceil($num_rows/$limit);
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>แสดงข้อมูล</title>
</head>

<body>
<p>
 <?php 
    if(!$page or $page==1){
        $page=0;
    } else{ 
        $page=($page *$limit)-$limit;
    }
    $link="";
    for($i=1;$i<=$sum_page;$i++) { 
        $link.="[<a href='?page=$i'>".$i."</a>]";
    }//การส่งค่าแบบ GET
    
    echo $link="หน้า : ".$link;
    $sql = "SELECT * FROM test limit $page,$limit";
    $re = mysql_query($sql);//การเรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลมาใช้งานโดยกำหนดค่าการเรียกใช้

?>
</p>
<table width="100%" height="50" border="0.5" align="center" >
  <tr bgcolor="#FF6699">
    
    <td width="82"><div align="center">ชื่อร้าน/สวน</div></td>
    <td width="168"><div align="center">ชื่อร้าน/สวน (ภาษาอังกฤษ)</div></td>
    <td width="210"><div align="center">รายละเอียดเกี่ยวกับร้านหรือสวน</div></td>
    <td width="42"><div align="center">ที่อย</div></td>
    <td width="45"><div align="center">จังหวัด</div></td>
    <td width="60"><div align="center">โทรศัพท์</div></td>
    <td width="25"><div align="center">Fax</div></td>
    <td width="54"><div align="center">Website</div></td>
    <td width="51"><div align="center">ชื่อ-สกุล</div></td>
    <td width="26"><div align="center">เพศ</div></td>
    <td width="47"><div align="center">E-mail</div></td>
    <td width="95"><div align="center">เบอร์โทรศัพท์</div></td>
    <td width="76"><div align="center">เบอร์มือถือ</div></td>
    <td width="91"><div align="center">แก้ไขข้อมูล</div></td>
    <td width="91"><div align="center">ลบข้อมูล</div></td>
  </tr>
 
<?php
    while($row= mysql_fetch_assoc($re))// คำสั่งให้แสดงข้อมูล
    {
        echo"<tr bgcolor='#FFCCCC'>";
        echo "<td>$row[nameth]</td>";
        echo "<td>$row[nameeg]</td>";
        echo "<td>$row[detail]</td>";
        echo "<td>$row[address]</td>";
        echo "<td>$row[province]</td>";
        echo "<td>$row[tel1]</td>";
        echo "<td>$row[fax]</td>";
        echo "<td>$row[webs]</td>";
        echo "<td>$row[name]</td>";
        echo "<td>$row[gender]</td>";
        echo "<td>$row[email]</td>";
        echo "<td>$row[tel2]</td>";
        echo "<td>$row[mobile]</td>";
        echo"<td><center><a href ='edit.php?show_id=$row[Id]'>แก้ไข </a></center></td>";//ลิงค์และส่งค่าเพื่อไปแก้ไขข้อมูล
        echo"<td><center><a href = 'delete.php?delete_id=$row[Id]' onclick=\"return confirm('คุณต้องการลบข้อมูล!!!!')\"> delete</a></center></td>";//ลิงค์และส่งค่าข้อูมูลเพื่อทำการลบข้อมูล
        echo"</tr>";
    }
mysql_close();
?>
</table>
<p>&nbsp;</p>
</body>
</html>
Last edited by modtanoy_pen on 23/11/2012 2:01 pm, edited 2 times in total.
User avatar
modtanoy_pen
PHP Hero Member
PHP Hero Member
Posts: 116
Joined: 19/10/2012 4:27 pm

Re: การบันทึก ลบ แก้ไข แสดงข้อมูล ในMy SQL ด้วย PHP

Post by modtanoy_pen »

การแก้ไขข้อมูล (edit.php)
ขั้นตอนแรกสร้างฟอร์มเพื่อรับข้อมูลที่ส่งมาแก้ไข

Code: Select all

<?php
$show_id=$_GET['show_id'];//รับค่าGETที่ส่งมาจากไฟล์โชว์
require_once("connect.php") ;//เรียกใช้ไฟล์การเชื่อมต่อDATABASE SERVERและฐานข้อมูล
$sql="SELECT*FROM test WHERE Id=$show_id";//เรียกข้อมูลจากฟอร์มโดยกำหนดเงื่อนไข
$sql_query=mysql_query($sql); 
$row=mysql_fetch_assoc($sql_query);
mysql_close(); 
?>


<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>แก้ไขข้อมูล</title>
<style type="text/css">
.style10 {color: #FF6666}
.style11 {font-size: 24px}
.style12 {color: #FF0000}
</style>
</head>

<body>
<form id="form1" name="form1" method="post" action="saveedit.php">
  <p><strong><span class="style10">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="style11">แก้ไขข้อมูลสำหรับการติดต่อ</span></span></strong>
    <input type="hidden" name="Id" value="<?php echo"$row[Id]"; ?>"/>
  </p>
  <table width="80%" border="1" align="center" bgcolor="#FFCCCC">
    <tr>
      <td width="24%">
        <div align="right">
          <BODY DIR="LTR">
      ชื่อร้าน/สวน :</div></td>
      <td width="76%"><input type="text" name="nameth" id="nameth" value="<?php echo $row['nameth']; //แสดงข้อมูลที่จะแก้ไข?>" /></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><div align="right">ชื่อร้าน/สวน (ภาษาอังกฤษ) :</div></td>
      <td><input type="text" name="nameeg" id="nameeg" value="<?php echo"$row[nameeg]"; ?>" />
        <span class="style1 style12">*</span>กรุณากรอกชื่อภาษาอังกฤษให้ถูกต้องเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูล</td>
    </tr>
    <tr>
      <td><div align="right">รายละเอียดเกี่ยวกับร้านหรือสวน :</div></td>
      <td><textarea name="detail" id="detail" cols="45" rows="5"><?php echo"$row[detail]"; ?></textarea> 
        <span class="style1 style12">*</span></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><div align="right">ที่อยู่ :</div></td>
      <td><textarea name="address" id="address" cols="45" rows="5"><?php echo"$row[address]"; ?></textarea>
        <span class="style1 style12">*</span></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><div align="right">จังหวัด :</div></td>
      <td><label>
        <input type="text" name="province" id="province" value="<?php echo"$row[province]"; ?>" />
      <span class="style1 style12">*</span></label></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><div align="right">โทรศัพท์ :</div></td>
      <td><input type="text" name="tel1" id="tel1" value="<?php echo"$row[tel1]"; ?>" /> 
        <span class="style1 style12">*</span></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><div align="right">Fax :</div></td>
      <td><input type="text" name="fax" id="fax" value="<?php echo"$row[fax]"; ?>" /></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><div align="right">Website http://</div></td>
      <td><input type="text" name="webs" id="webs" value="<?php echo"$row[webs]"; ?>" />Ex. www.yourweb.com </td>
    </tr>
    <tr>
      <td class="style12">ข้อมูลติดต่อ</td>
      <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
      <td><div align="right">ชื่อ-สกุล :</div></td>
      <td><input type="text" name="name" id="name" value="<?php echo"$row[name]"; ?>" />
        <span class="style1 style12">*</span></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><div align="right">เพศ :</div></td>
      <td><?php $rdo="";
      if (isset ($row['gender'])){$rdo=$row['gender'];}?><input type="radio" name="gender" id="radio" value="ชาย"<?php if($rdo=="ชาย")echo "checked"; ?> />
        ชาย 
        <input type="radio" name="gender" id="radio2" value="หญิง"<?php if($rdo=="หญิง")echo "checked"; ?> />
        หญิง</td>
    </tr>
    <tr>
      <td><div align="right">E-mail :</div></td>
      <td><input type="text" name="email" id="email" value="<?php echo"$row[email]"; ?>" /></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><div align="right">เบอร์โทรศัพท์ :</div></td>
      <td><input type="text" name="tel2" id="tel2" value="<?php echo"$row[tel2]"; ?>" />
        <span class="style1 style12">*</span> เบอร์ภายใน</td>
    </tr>
    <tr>
      <td><div align="right">เบอร์มือถือ :</div></td>
      <td><input type="text" name="mobile" id="mobile" value="<?php echo"$row[mobile]"; ?>" /></td>
    </tr>
    <tr>
      <td colspan="2"><div align="center">
        <input type="submit" name="button" id="button" value="แก้ไข"  />
        <input type="reset" name="button2" id="button2" value="ยกเลิก" />
      </div></td>
    </tr>
  </table>
  </p>
</form>
</body>
</html>
ขั้นตอนที่สองเขียน code เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข (saveedit.php)

Code: Select all

<?php 
$Id=$_POST['Id'];
$nameth=$_POST['nameth'];////ตั้งค่าตัวแปลเพื่อรับค่าจากฟอร์ม
$nameeg=$_POST['nameeg'];
$detail=$_POST['detail'];
$address=$_POST['address'];
$province=$_POST['province'];
$tel1=$_POST['tel1'];
$fax=$_POST['fax'];
$webs=$_POST['webs'];
$name=$_POST['name'];
$gender=$_POST['gender'];
$email=$_POST['email'];
$tel2=$_POST['tel2'];
$mobile=$_POST['mobile'];
include ("connect.php");
    $sql="UPDATE test SET Id='$Id',nameth='$nameth',nameeg='$nameeg',detail='$detail',address='$address',province='$province',tel1='$tel1',fax='$fax',webs='$webs',name='$name',gender='$gender',email='$email',tel2='$tel2',mobile='$mobile'WHERE Id='$Id'";//คำสั่งเแก้ไขข้อมูล
    $sql_query=mysql_query($sql);
    if($sql_query) {
        echo "<script type='text/javascript'>alert('แก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว')</script>";
        echo "<meta http-equiv ='refresh'content='0;URL=show.php'>";//เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วสั่งให้ลิงค์ไปตำแหน่งที่เราต้องการ
    }else{
        echo "<script type='text/javascript'>alert('ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้');window.history.go(-1);</script>" ;//ถ้าไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ให้กลับไปที่หน้าเดิม
    }
mysql_close();
?>
Last edited by modtanoy_pen on 23/11/2012 2:46 pm, edited 2 times in total.
User avatar
modtanoy_pen
PHP Hero Member
PHP Hero Member
Posts: 116
Joined: 19/10/2012 4:27 pm

Re: การบันทึก ลบ แก้ไข แสดงข้อมูล ในMy SQL ด้วย PHP

Post by modtanoy_pen »

การลบข้อมูล (delete.php)

Code: Select all

<?php
$delete_id=$_GET['delete_id'];//รับค่าGET ที่ส่งมาจากไฟล์ show
require_once("connect.php");//เรียกใช้ไฟล์การเชื่อมต่อDATABASE SERVERและฐานข้อมูล
$sql="DELETE FROM test WHERE Id ='$delete_id'";//คำสั่งลบข้อมูล
$result = mysql_query($sql);
if($result){
    echo"<script type='text/javascript'>alert('ลบข้อมูลสำเร็จ')</script>";//javascript แจ้ง alert ข้อความ
    echo "<meta http-equiv ='refresh'content='0;URL=show.php'>";// คำสั่งให้ refreshหน้าไปหน้าที่เราต้องการ
} else {
    echo"<script type='text/javascript'>alert('ลบข้อมูลไม่สำเร็จ');window.history.go(-1);</script>";//javascript แจ้ง alert ข้อความ และคำสั่งให้ refresh หน้าเดิมถ้าลบข้อความไม่สำเร็จ
}    

?>
Last edited by mindphp on 21/11/2012 4:30 pm, edited 1 time in total.
Reason: ครอบโค้ด php [code=php]...โค้ดของท่าน [/code]
Guest

Re: ตัวอย่างการเขียนโปรแกรม บันทึก ลบ แก้ไข แสดงข้อมูล ค้นหา ข้อมูล จาก MySQL PHP

Post by Guest »

modtanoy_pen wrote: 21/11/2012 2:18 pm ตัวอย่างการเขียนโปรแกรม บันทึก ลบ แก้ไข แสดงข้อมูล ค้นหา ข้อมูล จากฐานข้อมูล MySQL ด้วย PHP

การ INSERT ข้อมูลลงฐานข้อมูลโดยรับค่าจากฟอร์ม
ขั้นตอนแรกสร้างฟอร์มรับค่าขึ้นมา 1 ฟอร์ม (from.php)

Code: Select all

<?php 
session_start ();
if (isset($_SESSION['post'])){
    $post=$_SESSION['post'];
}else{
    $post=array();
}
if (isset($_SESSION['error'])){
    $error=$_SESSION['error'];
}else{
    $error=array();
}

?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>กรอกข้อมูลสำหรับการติดต่อ</title>
<style type="text/css">
.style1 {color: #FF0000}
.style10 {color: #FF6666}
.style11 {font-size: 24px}
.style12 {color: #FF6666; font-weight: bold; }
</style>
</head>

<body>
<form id="form1" name="form1" method="post" action="insert.php">
  <p><strong><span class="style10">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="style11">กรอกข้อมูลสำหรับการติดต่อ</span></span></strong></p>
  <table width="100%" border="1" align="center" bgcolor="#FFCCCC">
    <tr>
      <td width="24%">
        <div align="right">
      ชื่อร้าน/สวน :</div></td>
      <td width="76%"><input type="text" name="nameth" id="nameth" value="<?php echo isset($post['nameth']) ? $post['nameth'] : '';?>" /></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><div align="right">ชื่อร้าน/สวน (ภาษาอังกฤษ) :</div></td>
      <td><input type="text" name="nameeg" id="nameeg" value="<?php echo isset ($post['nameeg'])? $post['nameeg'] : '';?>"/>
        <span class="style1">*<?php echo isset ($error['nameeg'])? $error['nameeg'] : '';?></span></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><div align="right">รายละเอียดเกี่ยวกับร้านหรือสวน :</div></td>
      <td><textarea name="detail" id="detail" cols="45" rows="5"><?php echo isset ($post['detail'])? $post['detail'] : '';?></textarea> 
        <span class="style1">*<?php echo isset ($error['detail'])? $error['detail'] : '';?></span></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><div align="right">ที่อยู่ :</div></td>
      <td><textarea name="address" id="address" cols="45" rows="5"><?php echo isset ($post['address'])? $post['address'] : '';?></textarea>
        <span class="style1">*<?php echo isset ($error['address'])? $error['address'] : '';?></span></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><div align="right">จังหวัด :</div></td>
      <td><label>
        <input type="text" name="province" id="province" value="<?php echo isset ($post['province'])? $post['province'] : '';?>"/>
        <span class="style1">*<?php echo isset ($error['province'])? $error['province'] : '';?></span></label></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><div align="right">โทรศัพท์ :</div></td>
      <td><input type="text" name="tel1" id="tel1" value="<?php echo isset ($post['tel1'])? $post['tel1'] : '';?>" /> 
        <span class="style1">*<?php echo isset ($error['tel1'])? $error['tel1'] : '';?></span></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><div align="right">Fax :</div></td>
      <td><input type="text" name="fax" id="fax" value="<?php echo isset ($post['fax'])? $post['fax'] : '';?>" /></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><div align="right">Website http://</div></td>
      <td><input type="text" name="webs" id="webs" value="<?php echo isset ($post['webs'])? $post['webs'] : '';?>" />Ex. www.yourweb.com </td>
    </tr>
    <tr>
      <td class="style12">ข้อมูลติดต่อ</td>
      <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
      <td><div align="right">ชื่อ-สกุล :</div></td>
      <td><input type="text" name="name" id="name" value="<?php echo isset ($post['name'])? $post['name'] : '';?>" />
        <span class="style1">*<?php echo isset ($error['name'])? $error['name'] : '';?></span></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><div align="right">เพศ :</div></td>
      <td><input name="gender" type="radio" id="radio" value="ชาย" checked="checked" <?php isset($post['gender'])? "checked" :'';
       ?> />
        ชาย 
        <input type="radio" name="gender" id="radio2" value="หญิง" <?php isset($post['gender'])? "checked" :'';
       ?> />
        หญิง</td>
    </tr>
    <tr>
      <td><div align="right">E-mail :</div></td>
      <td><input type="text" name="email" id="email" value="<?php echo isset ($post['email'])? $post['email'] : '';?>" /></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><div align="right">เบอร์โทรศัพท์ (เบอร์ภายใน) :</div></td>
      <td><input type="text" name="tel2" id="tel2" value="<?php echo isset ($post['tel2'])? $post['tel2'] : '';?>" />
        <span class="style1">*<?php echo isset ($error['tel2'])? $error['tel2'] : '';?></span></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><div align="right">เบอร์มือถือ :</div></td>
      <td><input type="text" name="mobile" id="mobile" value="<?php echo isset ($post['mobile'])? $post['mobile'] : '';?>" /></td>
    </tr>
    <tr>
      <td colspan="2"><div align="center">
        <input type="submit" name="button" id="button" value="ตกลง" />
        <input type="reset" name="button2" id="button2" value="ยกเลิก" />
      </div></td>
    </tr>
  </table>
</form>
</body>
</html>
ขั้นตอนที่สองสร้างไฟล์การเชื่อม DATABASE SERVER และฐานข้อมูล (connect.php)

Code: Select all

<?php 
$host ="localhost";//ชื่อโฮส
$user ="root";//ชื่อผู้ใช้
$pass ="";//รหัสผ่าน
$db ="pen";//ชื่อฐานข้อมูลที่เราสร้างไว้
mysql_connect ($host,$user,$pass) or die ("ติดต่อเครื่อง Database Server ไม่สำเร็จ");//ติดต่อ Database Server
mysql_select_db($db) or die ("ติดต่อฐานข้อมูลไม่สำเร็จ");//ติอต่อฐานข้อมูล
mysql_query("SET NAMES utf8")//ตั้งค่าภาษา
?>
ขั้นตอนที่สามสร้างไฟล์เพื่อบันทึกข้อมูล (insert.php)

Code: Select all

<?php 
session_start() ;
$_SESSION['post']=$_POST;
$_SESSION['error']="";
$nameth=$_POST['nameth'];//ตั้งค่าตัวแปล
$nameeg=$_POST['nameeg'];
$detail=$_POST['detail'];
$address=$_POST['address'];
$province=$_POST['province'];
$tel1=$_POST['tel1'];
$fax=$_POST['fax'];
$webs=$_POST['webs'];
$name=$_POST['name'];
$gender=$_POST['gender'];
$email=$_POST['email'];
$tel2=$_POST['tel2'];
$mobile=$_POST['mobile'];
require_once("connect.php");
if (trim ($nameeg==""))//ตรวจสอบฟิลด์ที่ไม่ได้กรอกกรอกข้อมูล
{
    $_SESSION['error']['nameeg']='กรุณากรอกชื่อภาษาอังกฤษให้ถูกต้องเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูล';
} if(trim ($detail=="")){
    $_SESSION['error']['detail']='กรุณากรอกรายละเอียดเกี่ยวกับร้าน/สวน';
} if(trim ($address=="")){
    $_SESSION['error']['address']='กรุณากรอกที่อยู่';
} if(trim ($province=="")){
    $_SESSION['error']['province']='กรุณากรอกจังหวัด';
} if(trim ($tel1=="")){
    $_SESSION['error']['tel1']='กรุณากรอกเบอร์โทร';
} if(trim ($name=="")){
    $_SESSION['error']['name']='กรุณากรอกชื่อ';
} if(trim ($tel2=="")){
    $_SESSION['error']['tel2']='กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ภายใน';
    echo "<script> window.history.go(-1);</script>\n";
    exit();
}else{
    $sql="INSERT INTO test (Id,nameth,nameeg,detail,address,province,tel1,fax,webs,name,gender,email,tel2,mobile)VALUES ('','$nameth','$nameeg','$detail','$address','$province','$tel1','$fax','$webs','$name','$gender','$email','$tel2','$mobile')";//คำสั่งเพิ่มข้อมูล
    $sql_query=mysql_query($sql);
 if($sql_query) {
        echo "<script type='text/javascript'>alert('บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว')</script>";
        echo "<meta http-equiv ='refresh'content='0;URL=show.php'>";
        $_SESSION['post']="";
    }else{
        echo "<script type='text/javascript'>alert('เกิดข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล');window.history.go(-1);</script>" ;
    }
}
mysql_close();

?>
Post Reply
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Share Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 9 guests