อากรแสตมป์ คือ อะไร ?

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Chidchanok
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 308
Joined: 14/01/2019 9:58 am

อากรแสตมป์ คือ อะไร ?

Post by Chidchanok »

อากรแสตมป์ คือ ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรประเภทหนึ่ง ที่เรียกเก็บในรูปของดวงแสตมป์ที่ใช้สำหรับปิดบนเอกสารราชการและหนังสือสัญญาต่างๆ โดยมีกรมสรรพากรเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บ
อากรแสตมป์.png
อากรแสตมป์.png (119.92 KiB) Viewed 1946 times
สามารถสรุปการใช้อากรแสตมป์ได้ ดังนี้
1.เช่าที่ดิน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นหรือแพ ทุกจำนวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาทแห่งค่าเช่า หรือเงินกินเปล่า หรือทั้ง 2 อย่างรวมกัน
- ติดค่าอากรแสตมป์ 1 บาท
- ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้ให้เช่า
- ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้เช่า
ข้อยกเว้น การเช่าทรัพย์สินที่ใช้ในการทำนา ไร่ สวน
2.โอนใบหุ้น ใบหุ้นกู้ พันธบัตรและใบรับรองหนี้ ซึ่งบริษัท สมาคม คณะบุคคล หรือองค์กรใดๆ เป็นผู้ออก ให้คิดตามราคาหุ้นที่ชำระแล้วหรือตามราคาในตราสาร แล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า ทุกจำนวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาท
- ติดค่าอากรแสตมป์ 1 บาท
- ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้โอน
- ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้รับโอน
ข้อยกเว้น
- การโอนพันธบัตรของรัฐบาลไทย
- การโอนใบหุ้น ใบหุ้นกู้ และใบรับรองหนี้ ซึ่งสหกรณ์ หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นผู้ออก
3.เช่าซื้อทรัพย์สิน ทุกจำนวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาทแห่งราคาทั้งหมด
- ติดค่าอากรแสตมป์ 1 บาท
- ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้ให้เช่า
- ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้เช่า
ข้อยกเว้น การเช่าซื้อทรัพย์สินที่ใช้ในการทำนา ไร่ สวน
4.จ้างทำของ ทุกจำนวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาทแห่งสินจ้างที่กำหนดไว้
- ค่าอากรแสตมป์ 1 บาท
- ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้รับจ้าง
- ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้รับจ้าง
ข้อยกเว้น การเช่าซื้อทรัพย์สินที่ใช้ในการทำนา ไร่ สวน
5.กู้ยืมเงินหรือการตกลงให้เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร ทุกจำนวนเงิน 2,000 บาท หรือเศษของ 2,000 บาทแห่งยอดเงินให้กู้ยืม หรือตกลงให้เบิกเงินเกินบัญชี โดยมีจำนวนเงินสูงสุดที่ต้องเสียอยู่ที่ 10,000 บาท
- ค่าอากรแสตมป์ 1 บาท
- ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้ให้กู้
- ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้กู้
ข้อยกเว้น การกู้ยืมเงินซึ่งสมาชิกกู้ยืมเงินจากสหกรณ์, สหกรณ์กู้ยืม หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
6.กรมธรรม์ประกันภัย
กรมธรรม์ประกันวินาศภัย ทุกจำนวนเงิน
- ค่าอากรแสตมป์ 1 บาท
- ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้รับประกันภัย
- ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้รับประกันภัย
ข้อยกเว้น
การประกันภัยสัตว์พาหนะ ซึ่งใช้ในการเกษตรกรรม
บันทึกการประกันภัย หรือกรมธรรม์ประกันภัยชั่วคราว ซึ่งจะมีการออกตัวจริงต่อมา
7.ใบมอบอำนาจ แบ่งเป็น
7.1มอบอำนาจให้บุคคลเดียว หรือหลายคน กระทำการครั้งเดียว
- ค่าอากรแสตมป์ 10 บาท
- ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้มอบอำนาจ
- ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้รับมอบอำนาจ
7.2 มอบอำนาจให้บุคคลเดียว หรือหลายคน ร่วมกันกระทำการมากกว่าครั้งเดียว
- ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท
- ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้มอบอำนาจ
- ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้รับมอบอำนาจ
7.3 มอบอำนาจให้กระทำการมากกว่าครั้งเดียว โดยให้บุคคลหลายคนกระทำแยกกันได้ ให้คิดเป็นรายตัวบุคคล
- ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท
- ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้มอบอำนาจ
- ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้รับมอบอำนาจ
ข้อยกเว้น
ใบแต่งตั้งทนาย และใบมอบอำนาจให้ทนายความเพื่อเป็นตัวแทนดำเนินคดีในศาล
ใบมอบอำนาจให้โอน หรือให้กระทำการใดๆที่เกี่ยวกับสัตว์พาหนะ
ใบมอบอำนาจให้รับเงิน หรือสิ่งของตอบแทน
ใบมอบอำนาจซึ่งสหกรณ์เป็นผู้มอบ และใบมอบอำนาจตั้งสหกรณ์เป็นตัวแทนจัดการให้ สหกรณ์ได้รับสิทธิในอสังหาริมทรัพย์
8. ใบมอบฉันทะสำหรับให้ลงมติประชุมของบริษัท แบ่งเป็น
8.1 มอบฉันทะสำหรับการประชุมครั้งเดียว
- ค่าอากรแสตมป์ 20 บาท
- ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้มอบฉันทะ
- ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้มอบฉันทะ
8.2 มอบฉันทะสำหรับการประชุมมากกว่าครั้งเดียว
- ค่าอากรแสตมป์ 100 บาท
- ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้มอบฉันทะ
- ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้มอบฉันทะ
9.ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตราสารทำนองเดียวกัน แบ่งเป็น
9.1ตั๋วแลกเงิน หรือตราสารทำนองเดียวกันที่ใช้อย่างตั๋วแลกเงิน ฉบับละ
- ค่าอากรแสตมป์ 3 บาท
- ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้สั่งจ่าย
- ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้สั่งจ่าย
9.2ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตราสารทำนองเดียวกันที่ใช้อย่างตั๋วสัญญาใช้เงิน ฉบับละ
- ค่าอากรแสตมป์ 3 บาท
- ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้ออกตั๋ว
- ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้ออกตั๋ว
10.บิลออฟเลดิง
- ค่าอากรแสตมป์ 2 บาท
- ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้กระทำตราสาร
- ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้กระทำตราสาร
11.ตราสารทางธุรกิจ แยกเป็น
11.1ใบหุ้น หรือใบหุ้นกู้ หรือใบรับรองหนี้ของบริษัท สมาคม คณะบุคคล หรือองค์การใดๆ
- ค่าอากรแสตมป์ 5 บาท
- ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้ทรงตราสาร
- ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้ทรงตราสาร
11.2พันธบัตรของรัฐบาลใดๆ ที่ขายในประเทศไทย
- ค่าอากรแสตมป์ 1 บาท
- ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้ทรงตราสาร
- ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้ทรงตราสาร
ข้อยกเว้น ตราสารของสหกรณ์
12.เช็ค หรือหนังสือคำสั่งใดๆ ซึ่งใช้แทนเช็ค
- ค่าอากรแสตมป์ 3 บาท
- ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้สั่งจ่าย
- ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้สั่งจ่าย
13.ใบรับฝากเงินประเภทประจำของธนาคารโดยมีดอกเบี้ย
- ค่าอากรแสตมป์ 5 บาท
- ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้รับฝาก
- ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้รับฝาก
14.เลตเตอร์ออฟเครดิต แยกตามสถานที่ออกเป็น
14.1ออกในประเทศไทย ซึ่งแยกตามจำนวนเงินเป็น
14.1.1 เงินต่ำกว่า 10,000 บาท
- ค่าอากรแสตมป์ 20 บาท
- ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้ออกตราสาร
- ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้ออกตราสาร
14.1.2 เงินตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป
- ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท
- ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้ออกตราสาร
- ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้ออกตราสาร
14.2 ออกในต่างประเทศ และให้ชำระเงินในประเทศไทย คราวละ
- ค่าอากรแสตมป์ 20 บาท
- ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้ทรงตราสารคนแรกในประเทศไทย
- ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้ทรงตราสารคนแรกในประเทศไทย
15.เช็คเดินทาง
15.1ออกในประเทศไทย ฉบับละ
- ค่าอากรแสตมป์ 3 บาท
- ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้ออกเช็ค
- ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้ออกเช็ค
15.2 ออกในต่างประเทศ แต่ให้ชำระในประเทศไทย ฉบับละ
- ค่าอากรแสตมป์ 3 บาท
- ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้ทรงคนแรกในประเทศไทย
- ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้ทรงคนแรกในประเทศไทย
16.ใบรับของ ซึ่งออกให้จากกิจการรับขนส่งสินค้า
- ค่าอากรแสตมป์ 1 บาท
- ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้ออกใบรับ
- ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้ออกใบรับ
17.ค้ำประกัน แยกตามจำนวนเงินเป็น
17.1สำหรับกรณีที่ไม่จำกัดจำนวนเงินไว้
- ค่าอากรแสตมป์ 10 บาท
- ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้ค้ำประกัน
- ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้ค้ำประกัน
17.2 สำหรับจำนวนเงินไม่เกิน 1,000 บาท
- ค่าอากรแสตมป์ 1 บาท
- ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้ค้ำประกัน
- ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้ค้ำประกัน
17.3 สำหรับจำนวนเงินที่เกิน 1,000 บาทแต่ไม่เกิน 10,000 บาท
- ค่าอากรแสตมป์ 5 บาท
- ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้ค้ำประกัน
- ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้ค้ำประกัน
17.4 สำหรับจำนวนเงินเกิน 10,000 บาท ขึ้นไป
- ค่าอากรแสตมป์ 10 บาท
- ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้ค้ำประกัน
- ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้ค้ำประกัน
ข้อยกเว้น
ค้ำประกันหนี้จากการที่รัฐบาลให้ราษฎรกู้ยืมเพื่อการบริโภค หรือการเกษตรกรรม
ค้ำประกันหนี้จากสหกรณ์ ที่ให้สมาชิกกู้ยืม
18.จำนำ แยกตามจำนวนหนี้เป็น
18.1จำนวนหนี้ทุก 2,000 บาท หรือเศษของ 2,000 บาท
- ค่าอากรแสตมป์ 1 บาท
- ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้รับจำนำ
- ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้รับจำนำ
18.2 ไม่จำกัดจำนวนหนี้ไว้
- ค่าอากรแสตมป์ 1 บาท
- ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้รับจำนำ
- ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้รับจำนำ
ข้อยกเว้น
ตั๋วจำนำของโรงจำนำที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
จำนำอันเกี่ยวกับการกู้ยืม ซึ่งได้ปิดแสตมป์ครบตามข้อ 5 แล้ว
19.ใบรับของคลังสินค้า
- ค่าอากรแสตมป์ 1 บาท
- ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ นายคลังสินค้า
- ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ นายคลังสินค้า
20. คำสั่งให้ส่งมอบของ
- ค่าอากรแสตมป์ 1 บาท
- ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้ออกคำสั่ง
- ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้ออกคำสั่ง
21.ตัวแทน แยกเป็น
21.1 มอบอำนาจเฉพาะการ
- ค่าอากรแสตมป์ 10 บาท
- ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ตัวการ
- ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ตัวการ
21.2 มอบอำนาจทั่วไป
- ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท
- ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ตัวการ
- ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ตัวการ
ข้อยกเว้น การตั้งตัวแทนจากสหกรณ์
22.คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ แยกตามจำนวนเงินเป็น
22.1ในกรณีพิพาทกันด้วยจำนวนเงิน หรือราคาทุกจำนวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาท
- ค่าอากรแสตมป์ 1 บาท
- ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ อนุญาโตตุลาการ
- ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ อนุญาโตตุลาการ
22.2ในกรณีซึ่งไม่ระบุจำนวนเงิน
- ค่าอากรแสตมป์ 10 บาท
- ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ อนุญาโตตุลาการ
- ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ อนุญาโตตุลาการ
23.คู่ฉบับหรือคู่ฉีกแห่งตราสาร แยกเป็น
23.1ต้นฉบับเสียอากรไม่เกิน 5 บาท
- ค่าอากรแสตมป์ 1 บาท
- ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ
(1) ถ้าไม่มีคู่สัญญา ให้ผู้ที่เสียอากรสำหรับต้นฉบับ
(2) ถ้ามีคู่สัญญา ให้เป็นคู่สัญญา
- ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้ที่ขีดฆ่าต้นฉบับ
23.2ต้นฉบับเสียอากรเกิน 5 บาท
- ค่าอากรแสตมป์ 5 บาท
- ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ
(1) ถ้าไม่มีคู่สัญญา ให้ผู้ที่เสียอากรสำหรับต้นฉบับ
(2) ถ้ามีคู่สัญญา ให้เป็นคู่สัญญา
- ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้ที่ขีดฆ่าต้นฉบับ
ข้อยกเว้น ถ้าฝ่ายที่ต้องเสียอากรเป็นสหกรณ์
24.หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทจำกัด ที่ส่งต่อนายทะเบียน
- ค่าอากรแสตมป์ 200 บาท
- ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้เริ่มก่อการ
- ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้เริ่มก่อการ
25.ข้อบังคับของบริษัทจำกัด ที่ส่งต่อนายทะเบียน
- ค่าอากรแสตมป์ 200 บาท
- ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ กรรมการ
- ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ กรรมการ
26.ข้อบังคับใหม่ หรือสำเนาหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลง ที่ส่งต่อนายทะเบียน
- ค่าอากรแสตมป์ 50 บาท
- ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ กรรมการ
- ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ กรรมการ
27.หนังสือสัญญาห้างหุ้นส่วน แยกเป็น
27.1 หนังสือสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วน
- ค่าอากรแสตมป์ 100 บาท
- ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้เป็นหุ้นส่วน
- ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้เป็นหุ้นส่วน
27.2 หนังสือสัญญาที่แก้ไขสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วน
- ค่าอากรแสตมป์ 50 บาท
- ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้เป็นหุ้นส่วน
- ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้เป็นหุ้นส่วน
28.ใบรับ เฉพาะตามที่ระบุต่อไปนี้
28.1 ใบรับรางวัลสลากกินแบ่งของรัฐบาล
28.2 ใบรับสำหรับการโอน หรือก่อตั้งสิทธิใดๆเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งต้องมีการจดทะเบียนตามกฎหมาย
28.3 ใบรับสำหรับการขาย ขายฝาก ให้เช่าซื้อ หรือโอนกรรมสิทธิ์ยานพาหนะ ทั้งนี้เฉพาะยานพาหนะที่ต้องมีการจดทะเบียน
- ค่าอากรแสตมป์ 1 บาท
- ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้ออกใบรับ
- ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้ออกใบรับ
ข้อยกเว้น ใบรับสำหรับรายรับที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ

อ้างอิง http://www.rd.go.th/publish/6162.0.html

  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests