แจก code c# เกี่ยวกับ decimal.Round

แนะนำ สอบถาม ภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น ภาษา Java ภาษา Python

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
jataz2
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 246
Joined: 22/02/2011 11:48 am

แจก code c# เกี่ยวกับ decimal.Round

Post by jataz2 »

วิธีเรียกใช้งาน function
string display = FormatDecimalPlaces(ค่า deciaml, จำนวนจุดทศนิยมที่ต้องการ);
string display = FormatDecimalPlaces(31.02, 5);

ตัวอย่าง ต้องการทิศนิยม 5 ตำแหน่ง ถ้า input มีจุดทศนิยมเกิน 5 ก็ round ให้เหลือ 5 ตำแหน่ง

Code: Select all

 /*      before -> after 
			  1) 31   -> 31.00000
			  2) 31.1  -> 31.10000
			  3) 31.01 -> 31.01000
			  4) 31.55571 -> 31.55571 
			  5) 31.555719-> 31.55572 
*/

Code: Select all

public string FormatDecimalPlaces(decimal input, string decimalPlaces)
    {
      try
      {
        decimal tmp = input;

        //decimalPlaces = 2 -> patternSharp -> "0.##"   , patternDot -> .00
        //decimalPlaces = 5 -> patternSharp -> "0.#####" , patternDot -> .00000
        int decP = 6;
        try
        {
          decP = Convert.ToInt32(decimalPlaces);
        }
        catch
        {
          decP = 6;
        }
        string patternSharp = "0.";
        string patternDot = ".";
        for (int j = 0; j < decP; j++)
        {
          patternSharp += "#";
          patternDot += "0";
        }

        if (tmp.ToString("0.######").IndexOf(".") > -1)
        {
          //แสดงว่ามีจุดทศนิยม
          string a = tmp.ToString("0.######").Split('.')[0];
          string b = tmp.ToString("0.######").Split('.')[1];

          if (b.Length > decP)
          {
            // 5)
            return Decimal.Round(input, decP).ToString(patternSharp);
          }
          else if (b.Length == decP)
          {
            // 4)
            return input.ToString(patternSharp);
          }
          else if (b.Length < decP)
          {
            // 2) 3)
            return a + "." + b.PadRight(decP, '0');
          }
          else
          {
            return input.ToString(patternSharp) + patternDot;
          }
        }
        else
        {
          // 1)
          return input.ToString(patternSharp) + patternDot;
        }
      }
      catch
      {
        return input.ToString("0.######");
      }
   }

Return to “Programming - C/C++ & java & Python”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests