เอกสารที่ใช้ประกอบในการลงบัญชี

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

natthanit.r2538
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 1875
Joined: 01/06/2020 10:34 am

เอกสารที่ใช้ประกอบในการลงบัญชี

Post by natthanit.r2538 »

ในการทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจแบบบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล จะต้องมีหน้าที่ในการจัดทำเอกสารเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการทำธุรกิจ และกิจการจะต้องนำเอกสารมาลงบัญชี เรามาทำความรู้จักเอกสารเหล่านี้กันค่ะ

เอกสารตามหลักกฎหมายบัญชี
1. เอกสารที่ใช้ประกอบในการลงบัญชี ได้แก่หนังสือ บันทึก หรือเอกสารใดๆที่ใช้เป็นหลักฐานในการลงรายการบัญชี สามารถแยกได้ 3 ประเภท คือ
1.1. เอกสารที่จัดทำขึ้นโดยบุคคลภายนอก
1.2. เอกสารที่จัดทำขึ้นโดยผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี เพื่อออกให้กับบุคลภายนอก
1.3. เอกสารที่จัดทำขึ้นโดยผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี เพื่อใช้ในกิจการของตนเอง
2. เอกสารที่ใช้ประกอบการลงบัญชี ต้องมีรายละเอียดดังนี้
2.1. ชื่อของผู้จัดทำเอกสาร
2.2. ชื่อของเอกสาร
2.3. เลขที่ และเล่มที่ของเอกสาร
2.4. วัน เดือน ปี ที่ออกเอกสาร
2.5. จำนวนเงินรวม
3. ถ้าเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นภายในแและออกให้บุคคลภายนอก ต้องมีรายการ แยกตามกรณีดังนี้
3.1. เอกสารที่้เป็นหลักฐานการรับเงิน รับฝากเงิน รับชำระเงินหรือตั๋วเงิน ต้องมีรายการดังนี้
3.1.1. เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของกิจการที่จัดทำเอกสาร
3.1.2. ชื่อ และสถานที่ตั้งของกิจการที่จัดทำเอกสาร
3.1.3. รายละเอียดเกี่ยกับการรับเงิน หรือตั๋วเงินรับ
3.1.4. รายการสินค้า ราคาต่อหน่วย และราคาของยอดรวมของสินค้าหรือบริการนั้น
3.1.5. ลายมือชื่อของผู้รับเงิน หรือตั๋วเงินรับ เว้นแต่เป็นเอกสารที่ส่งมอบทางอิเล็กทรอนิกส์
3.2. เอกสารที่เป็นหลักฐานในการจำหน่าย จ่าย โอน ส่งมอบสินค้าหรือบริการ ที่ยังไม่ได้มีการชำระเงิน ต้องมีรายการดังนี้
3.2.1. เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของกิจการที่จัดทำเอกสาร
3.2.2. ชื่อ และสถานที่ตั้งของกิจการที่จัดทำเอกสาร
3.2.3. ชื่อ และที่อยู่ของผู้ซื้อ หรือผู้รับบริการ
3.2.4. รายการสินค้า ราคาต่อหน่วย และราคาของยอดรวมของสินค้าหรือบริการนั้น
3.2.5. ลายมือชื่อของผู้จัดทำเอกสาร
3.2.6. ลายมือชื่อของผู้รับสินค้าหรือผู้รับบริการ
4. เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีเป็นเอกสารที่ทำขึ้นภายในและใช้ภายในกิจการ ต้องมีรายการดังนี้
4.1. คำอธิบายรายการ
4.2. วิธีการและการคำนวณต่างๆ ถ้ามี
4.3. ลายมือชื่อของผู้จัดทำบัญชี หรือผู้มีอำนาจอนุมัติรายการ
5. เอกสารที่จัดทำให้กับบุคคลภายนอก ต้องมีสำเนาเก็บไว้อย่างน้อย 1 ฉบับ
6.เอกสารที่ลงรายการในบัญชีรายวันและบัญชีสินค้า ต้องแสดงความถูกต้องครบถ้วนของรายการบัญชีตามความเป็นจริง และเป็นที่เชื่อถือได้


ที่นี้เราก็รู้แล้วว่าเอกสารที่ใช้ประกอบการทำบัญชี แยกเป็น 3 ประเภท คือเอกสารจากบุคคลภายนอก เอกสารที่จัดทำให้บุคคลภายนอก และเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ภายใน และรายละเอียดที่สำคัญในเอกสารหลักฐานเหล่านี้ ที่จะมีอยู่ในเอกสารทุกประเภทก็คือ ชื่อของกิจการหรือผู้จัดทำเอกสาร ราคาของสินค้าหรือบริการ และลายมือชื่อของผู้จักทำเอกสารอ้างอิง
http://www.dulyakij.com/a58/index.php/english-detail/2-2013-08-18-13-03-14/16-2015-03-08-05-41-37
http://www.pattani.go.th/province/dbd_ptn/explorer/make_acc.html
หนังสือคู่มือภาษีอากร (หน้า 18-19) โดยภาณุวัฒน์ เหลืองวิไล
Post Reply

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 16 guests