โปรแกรมคำนวณหาระยะเวลาในการลงทุน NPER (Number of Periods)

โปรแกรมคำนวณหาระยะเวลาในการลงทุน NPER (Number of Periods)
ชื่อผู้ใช้งาน

จำนวนเงินในปัจจุบัน (PV)

จำนวนเงินที่จ่ายต่อครั้ง (PMT)

จำนวนเงินในอนาคต (FV)

อัตราดอกเบี้ย (Rate) % / เดือน
% / ปี

กำหนดชำระเงิน (Type)Version: 1.0.0

    คำนวณหาฟังก์ชั่น NPER

  • กรอก : ชื่อผู้ใช้งาน, จำนวนเงินปัจจุบัน, จำนวนเงินที่จ่ายต่อครั้ง, จำนวนเงินในอนาคต, อัตราดอกเบี้ย, กำหนดชำระเงิน
  • กดปุ่ม : Calulate เพื่อคำนวณ หรือ Clear เพื่อกรอกข้อมูลใหม่

การคำนวณหา NPER (Number of Periods)

                 
         NPER (Number of Period) เป็นฟังก์ชั่นคำนวณหาระยะเวลาในการลงทุน ใช้คำนวณจำนวนงวดการชำระเงินสำหรับการลงทุนตามงวดการชำระเงินคงที่และอัตราดอกเบี้ยคงที่
        
ตัวอย่าง
                 
NPER = 1 / log(Rate + 1) * log( (-Fv * Rate + Rate * PMT + PMT ) / (Rate * PMT + Rate * PV + PMT ) )

             FV      =    จำนวนเงินในอนาคต
             PV      =    จำนวนเงินในปัจจุบัน
             Rate   =    อัตราดอกเบี้ย (Rate)
             Nper   =    ระยะเวลา
             type   =    กำหนดชำระเงิน (ต้นงวด = 1 , ปลายงวด = 0)
             pmt   =    จำนวนเงินที่จ่ายต่อครั้ง

             ตัวอย่าง

         ต้องการสะสมเงิน = 1,000,000 บาท , อัตราดอกเบี้ย = 10% / ปี, ฝากทุกๆ สิ้นปี = 25,000 บาท, นำเงินไปฝากก้อนแรก = -100,000 บาท

         วิธีคิด
         NPER = 1 / log(10% + 1) *log ( ( - 1,000,000 * 10% + 10% * -25,000 + -25,000 ) / (10% * -25,000 + 10% * -100,000 - 25,000 ) )
         NPER = 13.36          อ่านเพิ่มเติม »

ประวัติการใช้งาน

No.

Name

PV

PMT

FV

Rate

Type

Nper

เวลาที่ใช้งาน

IP Address

แสดงข้อมูล

168 ftr -25,000.00 -25,000.00 -66,335.00 3.00 % / เดือน จ่ายปลายงวด 0.00 เดือน 2024-05-03 21:31:29 223.204.220.***
167 5 663,350.00 25,000.00 0.00 36.00 % / ปี จ่ายปลายงวด -7.66 ปี 2024-05-03 21:15:04 223.204.220.***
166 fasdf 100,000.00 100,000.00 100,000.00 10.00 % / เดือน จ่ายปลายงวด 0.00 เดือน 2024-04-29 14:46:48 2001:fb1:da:5926:259e:8265:5f1f:7c55
165 test -10,000.00 100,000.00 100,000.00 10.00 % / ปี จ่ายปลายงวด 1.00 ปี 2024-04-29 14:45:26 2001:fb1:da:5926:259e:8265:5f1f:7c55
164 11 214,800.00 36,900.00 214,800.00 10.50 % / ปี จ่ายปลายงวด -14.23 ปี 2024-04-21 22:24:33 116.49.55.***
163 11 214,800.00 36,900.00 0.00 10.50 % / ปี จ่ายปลายงวด -4.78 ปี 2024-04-21 22:12:39 116.49.55.***
162 Mai 300,000.00 25,000.00 0.00 0.05 % / ปี จ่ายปลายงวด -11.96 ปี 2024-03-22 03:01:29 27.55.71.***
161 บิว 50,000.00 1,500.00 0.00 0.03 % / เดือน จ่ายปลายงวด -33.17 เดือน 2024-03-22 01:55:35 171.100.252.***
160 E 108,200.00 218,000.00 0.00 6.82 % / ปี จ่ายต้นงวด -4.17 ปี 2024-03-20 06:38:32 173.64.109.***
159 jjjj 2,000.00 1,500.00 100,000.00 0.03 % / เดือน จ่ายต้นงวด -745.00 เดือน 2024-03-15 10:31:54 2001:fb1:29:69d3:4cd8:dfa2:586b:2044