โปรแกรมคำนวณหาจำนวนเงินผ่อนชำระ PMT (Payment)

โปรแกรมคำนวณหาจำนวนเงินผ่อนชำระ PMT (Payment)
ชื่อผู้ใช้งาน

จำนวนเงินในปัจจุบัน (PV)

จำนวนเงินในอนาคต (FV)

อัตราดอกเบี้ย (Rate) % / เดือน
% / ปี

ระยะเวลา (NPER) เดือน
ปี

กำหนดชำระเงิน (Type)Version: 1.0.0

    คำนวณหาฟังก์ชั่น PMT

  • กรอก : ชื่อผู้ใช้งาน, จำนวนเงินปัจจุบัน, จำนวนเงินในอนาคต, อัตราดอกเบี้ย, ระยะเวลา, กำหนดชำระเงิน
  • กดปุ่ม : Calulate เพื่อคำนวณ หรือ Clear เพื่อกรอกข้อมูลใหม่

การคำนวณหา PMT (Payment)

                 
         PMT (Payment Amount) เป็นฟังก์ชันสำหรับคำนวณหายอดการชำระเงินสำหรับเงินกู้ หรือการผ่อนชำระต่องวดจากการกู้ยืม เช่น เงินกู้ซื้อรถ โดยคำนวณจากการชำระเงินคงที่และอัตราดอกเบี้ยคงที่ จะใช้คำนวณแบบลดต้นลดดอกโดยอัตโนมัติ.
        
ตัวอย่าง
                 
PMT = [ - FV - PV *(( 1 + rate ) ^ Nper)] / [ ( 1+ rate *type) * [ ( ( ( 1 + rate ) ^ Nper ) -1 ) / rate ] ]

             FV      =    จำนวนเงินในอนาคต
             PV      =    จำนวนเงินในปัจจุบัน
             Rate   =    อัตราดอกเบี้ย (Rate)
             Nper   =    ระยะเวลา
             type   =    กำหนดชำระเงิน (ต้นงวด = 1 , ปลายงวด = 0)
             pmt   =    จำนวนเงินผ่อนชำระ

             ตัวอย่าง

         จำนวนเงินที่กู้มา = 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ย = 0.5 % / เดือน , จำนวนเดือนที่ต้องชำระ 360 เดือน กำหนดชำระเงินต้นเดือน อยากทราบว่าต้องผ่อนชำระเดือนละเท่าไร

         วิธีคิด
         PMT   =   - 1,000,000 * ( (1 + 0.5%) ^ 30 ) / [ (1 + 0.5% * 1) * [ ( (1 + 0.5%) ^ 30 ) - 1 )/ 0.5% ] ]
         PMT   =   35,799.92          อ่านเพิ่มเติม »

ประวัติการใช้งาน

No.

Name

PV

FV

Rate

Nper

Type

PMT

เวลาที่ใช้งาน

IP Address

แสดงข้อมูล

2226 Ff 24,000.00 57,600.00 10.00 % / เดือน 24 เดือน จ่ายปลายงวด -3,322.00 2023-11-30 22:00:36 14.207.164.***
2225 Scd 24,000.00 24,000.00 10.00 % / เดือน 24 เดือน จ่ายปลายงวด -2,942.00 2023-11-30 21:50:04 14.207.164.***
2224 44 15,000.00 65,000.00 25.00 % / ปี 12 ปี จ่ายปลายงวด -5,225.00 2023-11-30 09:35:03 2405:9800:bc30:1777:509d:302a:19d4:9121
2223 BBB 100,000.00 300,000.00 6.00 % / ปี 3 ปี จ่ายปลายงวด -13,164.00 2023-11-30 07:38:59 110.170.177.***
2222 U 9,000.00 9,000.00 24.00 % / เดือน 5 เดือน จ่ายต้นงวด -3,545.00 2023-11-29 22:04:54 2001:44c8:4558:733:8828:5f2:e0ac:f22
2221 42.50 1,042.50 17.00 % / ปี 2 ปี จ่ายปลายงวด -507.20 2023-11-28 03:13:20 2001:fb1:63:7048:21d4:3105:e123:3a06
2220 pppp 100,000.00 400,000.00 14.00 % / เดือน 6 เดือน จ่ายต้นงวด -63,665.00 2023-11-27 14:48:27 171.102.193.***
2219 A 534,000.00 0.00 7.84 % / ปี 60 ปี จ่ายปลายงวด -42,322.00 2023-11-24 15:09:29 2001:44c8:4516:2e6c:a87f:d2b9:4d51:423c
2218 A 3,000.00 534,000.00 7.84 % / ปี 60 ปี จ่ายปลายงวด -694.60 2023-11-24 15:06:54 2001:44c8:4516:2e6c:a87f:d2b9:4d51:423c
2217 Tuang 150,000.00 0.00 444,444.00 % / ปี 30 ปี จ่ายปลายงวด -66,666.00 2023-11-24 09:49:16 2001:44c8:455f:11c6:78e2:3ce5:7a5c:a875